Algemene voorwaarden

Sample Page

Algemene voorwaarden Bouwen Bedrijfskleding BV

 1. Huidige algemene voorwaarden gelden voor al onze offertes, bestelbons, overeenkomsten en facturen.
 2. Behalve de eventuele bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de offerte, bestelbon of factuur, zijn enkel huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
 3. De offertes zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Inden deze wijzigingen zouden ondergaan, behoudt Bouwen Bedrijfskleding BV zich het recht voor de prijzen hieraan aan te passen. De offertes blijven vrijblijvend totdat een bestelbon wordt ondertekend door zowel klant als Bouwen Bedrijfskleding BV.
 4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Bouwen Bedrijfskleding BV niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering of weigering tot betaling, noch op annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Op straffe van verval, moeten klachten betreffende de geleverde goederen bij Bouwen Bedrijfskleding BV toekomen per aangetekend schrijven, uiterlijk acht dagen na de levering en alleszins vóór het gebruik of de doorverkoop van de geleverde goederen. Bij gebreke aan ontvangst van een klacht binnen de acht dagen na levering, heeft de koper de levering integraal aanvaard.
 6. Facturen dienen, op straffe van verval, schriftelijk geprotesteerd te worden binnen de acht dagen na factuurdatum, met vermelding van de factuurnummer en –datum.
 7. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Bouwen Bedrijfskleding BV, tenzij anders bedongen.
 8. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling: een verwijlsrente verschuldigd vanaf de vervaldag, ten belope van 12 % per jaar op het factuurbedrag; een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro. Indien de koper niet of niet tijdig overgaat tot betaling, behoudt Bouwen Bedrijfskleding BV zich het recht voor om onmiddellijke betaling te vragen van alle andere, nog niet vervallen schulden en van alle bedragen waarvoor de klant betalingsuitstel gekregen heeft. Bovendien heeft Bouwen Bedrijfskleding BV dan het recht om verdere leveringen, prestaties en / of diensten stop te zetten, dan wel op te schorten, tot de volledige betaling is gebeurd en er geen achterstallen meer zijn.
 9. In geval van annulering van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50,00 euro. Bouwen Bedrijfskleding BV behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen, indien haar schade voornoemd forfait overtreft.
 10. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten, zijn niet begrepen in de forfaitaire schadevergoeding en worden afzonderlijk aan de koper aangerekend.
 11. De geleverde goederen blijven eigendom van Bouwen Bedrijfskleding BV, zolang deze niet integraal betaald zijn. In geval van laattijdige betaling, behoudt Bouwen Bedrijfskleding BV zich het recht voor om de geleverde goederen te komen terughalen zonder gerechtelijke tussenkomst. Een eventueel faillissement van de klant doet geen afbreuk aan het recht tot terugvordering (conform artikel 101 Faillisementswet).
 12. Het risico omtrent de geleverde goederen gaat over op de koper bij de contractsluiting. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten worden gedragen door de koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.
 13. Indien bestellingen worden geplaatst bij een vertegenwoordiger van Bouwen Bedrijfskleding BV, worden deze slechts bindend na schriftelijke orderbevestiging door Bouwen Bedrijfskleding BV.
 14. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de overeengekomen datum, behoudt Bouwen Bedrijfskleding BV zich het recht voor om, na het verstrijken van 15 kalenderdagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen lastens de koper, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling gebeurt op kosten en op risico van de koper. Bouwen Bedrijfskleding BV behoudt zich het recht voor om deze kosten van de koper terug te vorderen.
 15. Indien de overeenkomst door Bouwen Bedrijfskleding BV niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd als gevolg van overmacht, zijnde iedere oorzaak buiten de wil van Bouwen Bedrijfskleding BV die de levering belemmert of onmogelijk maakt (bv. niet limitatief: staking, lock-out, oorlog, brand, …), kan de overeenkomst als beëindigd beschouwd worden, zonder dat Bouwen Bedrijfskleding BV hierdoor tot enige schadevergoeding gehouden is.
 16. Indien de levering binnen een kortere termijn, dan deze die voorzien is, dient te gebeuren, en dit extra kosten veroorzaakt, worden deze aan de koper aangerekend.
 17. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen en om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper, behoudt Bouwen Bedrijfskleding BV zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen lastens de koper.
 18. De vrijwaringsplicht van Bouwen Bedrijfskleding BV, betreffende gebreken in de geleverde goederen, strekt zich niet verder uit dan deze van haar leveranciers.
 19. Indien Bouwen Bedrijfskleding BV zich verbindt tot het leveren van diensten of prestaties, kan Bouwen Bedrijfskleding BV van de koper een voorschot van
  30 % van de totale som vragen vooraleer er wordt overgegaan tot productie. Ook kan Bouwen Bedrijfskleding BV vragen dat 30 % van de totale som bij aanvang van de dienst of prestatie dient betaald te worden. De overige 40 % dient betaald te worden bij de oplevering of voltooiing van de dienst of prestatie.
 20. Indien de koper niet of niet tijdig overgaat tot betaling, behoudt Bouwen Bedrijfskleding BV zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde deel, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen.
 21. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout of het Vredegerecht van het kanton Herentals, territoriaal bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.